Witaj na stronie Zespołu Badawczego Modelowania Procesów Fizykochemicznych.

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych w Zakładzie Fizyki, będącego częścią Instytutu Matematyki i Fizyki, został pomyślany jako wpisujący się w formułę naukowo-badawczą Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP Bydgoszcz jako całości. Z tego faktu wynikają w znaczącym stopniu podstawowe cele Zespołu, jego metoda i zakres działania, a także zadania dla jego pracowników.

W nazwie Zespołu występuje odniesienie do modelowania procesów fizykochemicznych. Przyjmuje się jednak, że Zespół jako taki nie istnieje dla samego modelowania sensu stricto – taką rolę pełnią zazwyczaj zespoły naukowe o profilu informatycznym. Przeciwnie, pracownicy Zespołu używają różnych metod badawczych i sposobów modelowania zagadnień fizyko-chemicznych, a ostatnio nawet biofizycznych, do rozwiązywania istotnych praktycznych zagadnień interdyscyplinarnych, pojawiających się na “styku” fizyki i chemii, a także fizyki i biologi.

Między innymi, przedmiotem badań prowadzonych przez pracowników Zespołu jest teoria formowania modelowego (bio)materiału – zagadnienie występujące na pograniczu trzech w.w. dyscyplin, a pojawiające się we współczesnej nauce o materiałach. (Pewne badania praktyczne z tego zakresu prowadzone są również przez niektórych pracowników Wydziału Mechanicznego UTP Bydgoszcz – stąd otwartość profilu badawczego Zespołu na podjęcie wspólnych wysiłków badawczych.) Pociąga to za sobą aktywną próbę uczestniczenia pracowników Zespołu w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących tzw. paradygmatu (związku) strukturalno-własnościowego, przy czym tutaj pojęcie “własność” dotyczy atrybutu (cechy) materiału związanego z określeniem efektów transportu (np. nośników ładunku, pól odkształceń-naprężeń) na zadanej strukturze, w różnych skalach czasowych i przestrzennych, oraz z uwzględnieniem różnego typu oddziaływań typu intra- i intermolekularnych, a także strukturalnych w układach jedno i wieloskładnikowych (np. typu polimer-rozpuszczalnik).