Oferta badawcza zespołu obejmuje następujące zagadnienia:

• modelowanie zjawisk agregacji i transportu w układach biopolimerowych i polimerowych w oparciu o modele uproszczone jak i pełnoatomowe,

• anomalne zwijanie się białek w obecności innych makrocząsteczek,

• modelowanie wpływu temperatury, pH, dodatków chemicznych i zmian różnych parametrów fizyko-chemicznych na dynamikę oraz kierunek przebiegu w.w. zjawisk,

• symulacje metodami Monte Carlo (MC) i Dynamiki Molekularnej (MD) układów złożonych (układy cząsteczek, sieci społecznościowe),

• analizy statystyczne procesów fizykochemicznych i biologicznych w skalach od nano do makro.